Πολιτική απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται όταν εισάγονται, παρέχονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών και διαβίβασή τους σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για τους ακόλουθους λόγους: α) για τη συμμόρφωση με το νόμο ή τις απαιτήσεις του νομικού μας συστήματος- β) για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας- γ) για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την προστασία της ασφάλειας των υπαλλήλων μας ή των χρηστών μας ή της δημόσιας ασφάλειας. Τα προσωπικά σας στοιχεία που λαμβάνουμε κατά την εγγραφή σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους και σε άτομα που συνεργάζονται μαζί μας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν από τους παραπάνω σκοπούς. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή μηνυμάτων ή ειδοποιήσεων σχετικά με αλλαγές στην εφαρμογή, καθώς και για την αποστολή ειδήσεων σχετικά με εκδηλώσεις και αλλαγές στην εταιρεία, σημαντικές πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες κ.λπ.

Χρήση των cookies
Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή του (εφόσον ο χρήστης επιτρέπει τη λήψη τέτοιων cookies). Εάν ο χρήστης έχει ήδη επισκεφθεί τον ιστότοπο, ένα cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε ποιες πληροφορίες που στέλνουμε στους πελάτες μας μπορεί να είναι πιο χρήσιμες για αυτούς. Συλλέγονται με γενικό τρόπο και δεν περιέχουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες για τον χρήστη.

Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google, τοποθετούν διαφημίσεις για την εταιρεία μας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies για να παρουσιάζουν διαφημίσεις στους χρήστες με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις τους στους ιστότοπούς μας και τα ενδιαφέροντά τους στα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση αυτού του cookie από την Google. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα της Google σε αυτή τη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/

Αλλαγές σε αίτημα για εμπιστευτικές πληροφορίες
Η αίτηση παροχής εμπιστευτικών πληροφοριών πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά. Η ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης θα αλλάζει στην κορυφή του εγγράφου. Οι ειδοποιήσεις αυτών των αλλαγών θα αναρτώνται σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό μας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το σύστημά μας!